1. Toepassingsgebied

1.1 Voor alle zakelijke relaties tot stand gebracht via deze website www.wisjif.com tussen Copsy Consultancy BV, Köln, opererend onder de naam WISJIF Agile Academy, en als exploitant van de website (hierna te noemen "WISJIF") en haar Klanten, zijn deze Algemene Voorwaarden E-Commerce van WISJIF Agile Academy (hierna te noemen "AV") uitsluitend van toepassing in de versie die van kracht is op het moment dat Klant de bestelling. Tenzij uitdrukkelijk door WISJIF aanvaard, zijn afwijkende standaardvoorwaarden van Klant niet van toepassing, ook niet indien WISJIF de toepassing van dergelijke voorwaarden niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. De levering van diensten door WISJIF wordt niet beschouwd als aanvaarding van de contractuele voorwaarden van de Klant.

1.2 WISJIF richt het aanbod op deze website www.wisjif.com uitsluitend (i) aan ondernemers die handelen in de uitoefening van hun bedrijf, bedrijf of beroep, (ii) aan openbare lichamen en (iii) aan speciale fondsen publiekrechtelijk volgens artikel 310 par. 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (in deze AV gezamenlijk aangeduid als “Klant”). Het toepassingsgebied van deze AV is dus beperkt tot zaken met de voornoemde entiteiten. De huidige AV zijn niet van toepassing op consumentengerelateerde zaken.

2. Aanbiedingen, plaatsing en acceptatie van bestellingen

2.1 Alle aanbiedingen van WISJIF op de website www.wisjif.com zijn vrijblijvend. Dit geldt in het bijzonder voor informatie in opleidingsbeschrijvingen en prijslijsten die WISJIF beschikbaar stelt op de website www.wisjif.com. .

2.2 Door een bestelling te verzenden op de website www.wisjif.com, doet de Klant een bindend aanbod om een ​​overeenkomstige overeenkomst te sluiten en aanvaardt hij de toepassing van deze AV.

2.3 WISJIF bevestigt de ontvangst van de bestelling van de Klant per e-mail. Deze e-mail wordt niet beschouwd als de bestelling van de klant die wordt geaccepteerd.

2.4 Opdrachten en andere overeenkomsten - in het bijzonder voor zover deze afwijken van deze AV - zijn slechts bindend indien WISJIF de betreffende opdracht bevestigt of aanvaardt, mits een dergelijke bevestiging of aanvaarding tenminste in tekstvorm (bijv. e- post of fax). Afspraken namens WISJIF gemaakt door medewerkers die niet bevoegd zijn om WISJIF te vertegenwoordigen, zijn voor WISJIF niet bindend, zolang deze niet worden bevestigd door een persoon die bevoegd is om WISJIF te vertegenwoordigen.

3. Prijzen en betaling, verrekening en retentie

3.1 Prijzen vermeld in prijslijsten en reclamemateriaal zijn vrijblijvend. In elk afzonderlijk geval geldt de prijs die is overeengekomen in de door WISJIF geaccepteerde bestelling.

3.2 Alle prijzen en vergoedingen zijn weergegeven als netto prijzen, waarop de wettelijke btw (zoals gewijzigd) wordt geheven, indien van toepassing. Dit geldt ook voor vaste tarieven in geval van annulering door de Klant (zie sectie 7 hieronder).

3.3 Betalingen zijn verschuldigd bij ontvangst van de factuur en dienen uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur door de Klant te worden betaald. Het factuurbedrag moet worden bijgeschreven op de rekening van WISJIF om de deadline te halen.

3.4 Alleen tegenvorderingen die onbetwist zijn, rijp zijn voor arbitrage of die zijn teruggebracht tot een definitief onherroepelijk vonnis, kunnen door de Klant worden verrekend met eventuele vorderingen van WISJIF. De klant kan een recht op tegenprestatie alleen afdwingen op basis van tegenvorderingen die gebaseerd zijn op dezelfde contractuele relatie.

4. Rechten op trainingsdocumentatie

4.1 Alle documenten, presentaties en werkmaterialen en documentatie met betrekking tot onderwijs, training, seminars en presentaties (hierna gezamenlijk "Trainingsdocumentatie" genoemd) zijn auteursrechtelijk beschermd. Klant is niet gerechtigd de Trainingsdocumentatie te exploiteren, noch fysiek, noch niet-fysiek. Het wettelijke recht van de klant om originele fysieke kopieën van de door WISJIF verstrekte trainingsdocumentatie aan derden over te dragen, blijft onaangetast.

4.2 De Klant is verplicht om alle vermeldingen van intellectuele eigendomsrechten in de Trainingsdocumentatie, zoals copyrightvermeldingen en andere rechtenvoorbehouden, ongewijzigd te laten.

5. Eigendomsvoorbehoud

WISJIF behoudt de eigendom van de verleende diensten en geleverde goederen, in het bijzonder de trainingsdocumentatie, totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld.

6. Fotografie en filmen tijdens trainingen

6.1 Bij geboekte trainingen kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden waarbij deelnemers zichtbaar en in het geval van geluidsopnames hoorbaar zijn. Mits de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers is verkregen, mag WISJIF deze foto's en filmbeelden gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden, waaronder het cultiveren van het imago van WISJIF en voor het adverteren van haar producten en diensten in analoge en digitale vorm.

6.2 De bovenstaande toestemming in paragraaf 6.1 omvat met name het gebruik van de foto's en filmbeelden in presentaties en reclamemateriaal (bijv. sociale netwerken of sociale media.

7. Annulering door klant, vervanging

7.1 Klant kan zijn deelname aan een geboekte training op elk moment voor aanvang annuleren. De annulering moet in tekstvorm worden aangegeven.

7.2 In het geval dat de Klant zijn deelname tot twee (2) weken voor aanvang van de training annuleert, brengt WISJIF een vast administratietarief van honderdvijftig euro (€ 150) netto in rekening. Bij annulering tot één (1) week voor aanvang van de training is de klant een forfaitair bedrag van 50% van de overeengekomen deelnameprijs verschuldigd. Indien de Klant later annuleert of niet deelneemt, wordt het volledige aanwezigheidsgeld forfaitair in rekening gebracht. Klant kan echter aantonen dat WISJIF door de opzegging of niet-deelname een lagere schade heeft geleden dan de genoemde forfaitaire som; in dat geval wordt het lagere bedrag toegepast in plaats van het forfaitaire bedrag.

7.3 Het recht om de training bij te wonen kan te allen tijde worden overgedragen aan een vervanger. Niettegenstaande het voorgaande dient de vervanger vooraf in tekstvorm aan WISJIF te worden voorgedragen.

7.4 U kunt deelname aan zakelijke evenementen omboeken naar een andere datum, afhankelijk van beschikbaarheid. WISJIF rekent een vast bedrag aan administratiekosten van honderd euro (100 €) netto voor de omboeking.

8. Annulering van trainingen door WISJIF

8.1 WISJIF is gerechtigd geplande trainingen te annuleren indien het aantal deelnemers dat nodig is om de kosten voor het organiseren van de betreffende training te dekken, niet wordt bereikt. In een dergelijk geval dient Klant uiterlijk drie (3) weken voor de geplande datum van de training op de hoogte te worden gesteld van de annulering. Daarnaast is de annulering toegestaan ​​indien de training niet kan worden uitgevoerd om welke reden dan ook die niet aan WISJIF kan worden toegeschreven (bijvoorbeeld ziekte van spreker zonder dat er een vervangende spreker beschikbaar is).

8.2 Mits WISJIF een training annuleert, restitueert WISJIF Klant de deelnamekosten. Eventuele door de klant gemaakte reiskosten worden niet gerestitueerd. De klant kan echter alleen schadevergoeding of onkostenvergoeding eisen met inachtneming van artikel 10.

9. Beperkingsperioden

9.1 De verjaringstermijn voor gebreken is één (1) jaar.

9.2 De verjaringstermijn voor vorderingen van de Klant op basis van de schending door WISJIF van haar verplichtingen om diensten te verlenen, is één (1) jaar.

9.3 De verjaringstermijn gaat in volgens de geldende wettelijke bepalingen.

9.4 In afwijking van de paragrafen 9.1 en 9.2 gelden de reguliere wettelijke verjaringstermijnen indien WISJIF aansprakelijk is voor opzet of nalatigheid, fraude, grove nalatigheid, productaansprakelijkheid volgens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (ProdHaftG), het ontbreken van een bepaalde kwaliteit gegarandeerd door WISJIF evenals voor verliezen op basis van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

10. Beperking van aansprakelijkheid

10.1 WISJIF is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor opzettelijk handelen of nalaten, fraude, productaansprakelijkheid volgens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (ProdHaftG), het ontbreken van een bepaalde kwaliteit gegarandeerd door Insiders en voor verliezen op basis van een verwonding aan leven, lichaam of gezondheid.

10.2 Indien het gedrag van WISJIF grove nalatigheid inhoudt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade voor dergelijke contracten.

10.3 In het geval van eenvoudige nalatigheid is WISJIF op basis van welke rechtsgrond dan ook aansprakelijk, alleen als een wezenlijke contractuele plicht is geschonden, d.w.z. een plicht waarvan de nakoming de normale uitvoering van het contract zelfs mogelijk maakt en de naleving van waarop de Klant regelmatig kan en moet vertrouwen (bijv. plicht om trainingen te geven volgens het contract). In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die voorzienbaar wordt geacht voor dergelijke contracten.

10.4 In het geval WISJIF aansprakelijk is, moet redelijkerwijs rekening worden gehouden met de schuld van de Klant.

10.5 Voor zover aansprakelijkheid beperkt is tot de voorzienbare schade voor dit soort contracten in overeenstemming met paragraaf 10.2 en 10.3, gaat WISJIF ervan uit dat de som van drieduizend euro (EUR 3.000) per schadegeval voldoende is, om de voorzienbare schade te dekken voor dit soort contracten in dit specifieke geval van schade. Mocht dit bedrag niet voldoende zijn om de voorzienbare schade te dekken, dan dient de Klant WISJIF hiervan in tekstvorm op de hoogte te stellen om ervoor te zorgen dat een overeenkomstige aanpassing van de aansprakelijkheidsbedragen door de contractpartijen zal worden gedaan en WISJIF het verhoogde risico daadwerkelijk kan dekken, indien nodig door een passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

10.6 De onder dit artikel 10 overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking is ook van toepassing op de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van WISJIF.

10.7 De voorgaande bepalingen onder deze sectie 10 zijn mutatis mutandis van toepassing, waarbij WISJIF verspilde uitgaven moet terugbetalen in plaats van schade te vergoeden.

10.8 Eventuele aansprakelijkheidsclaims van de Klant die verder gaan dan die uitdrukkelijk vermeld in dit artikel 10 en die betrekking hebben op schadevergoeding en vergoeding van verspilde uitgaven, op basis van welke juridische reden dan ook, worden uitgesloten en afgewezen. Het voorgaande geldt vooral ook voor aansprakelijkheid die niet gebaseerd is op schuld.

11. Gegevensbescherming

11.1 WISJIF verwerkt persoonsgegevens van kopers en, indien afwijkend, deelnemers voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met de Klant gesloten overeenkomst. WISJIF maakt voor elke training een deelnemerslijst aan waarin de voornaam, achternaam, bedrijf en woonplaats van de ingeschreven deelnemers worden afgedrukt. Als onderdeel van de trainingsdocumentatie krijgen alle deelnemers de lijst met deelnemers met betrekking tot hun geboekte training. Desalniettemin worden deelnemers alleen met hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming op de deelnemerslijst opgenomen.

11.2 Voor zover nodig voor de organisatie en uitvoering van trainingen, is WISJIF uitsluitend gerechtigd om gegevens van deelnemers over te dragen aan derden, b.v. aan drukkerijen, hotels of licentiepartners. Elke overdracht van gegevens van deelnemers en, voor zover verzameld, gegevens van kopers aan derden buiten het bovengenoemde doel vindt niet plaats.

11.3 Meer gedetailleerde informatie is te vinden in gegevensbeschermingsbeleid.

12. Vermelding van referentieklanten

WISJIF mag Klant vermelden als referentieklant voor reclamedoeleinden.

13. Diversen

13.1 Het is Klant niet toegestaan ​​enige van zijn vorderingen jegens WISJIF over te dragen aan derden; sectie 354a van het Duitse Wetboek van Koophandel blijft onaangetast.

13.2 Alle wijzigingen en wijzigingen aan evenals de gedeeltelijke of volledige annulering van deze AV en alle contracten die op basis daarvan worden uitgevoerd, moeten schriftelijk worden gedaan. Het voorgaande is ook van toepassing wanneer partijen besluiten de schriftelijke vormvereiste te annuleren of te wijzigen.

13.3 De exclusieve jurisdictie en locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze AV liggen bij de rechtbanken van Wiesbaden, Duitsland. Deze AV worden beheerst door de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de beginselen van conflictenrecht en van het VN-koopverdrag.

13.4 Mocht enige bepaling van deze AV ongeldig of onafdwingbaar zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. In dat geval wordt de rest van deze AV geldig en bindend geacht alsof een dergelijke bepaling hierin niet was opgenomen en zullen de partijen overeenstemming bereiken over alle noodzakelijke en redelijke aanpassingen om de vitale belangen van de partijen veilig te stellen. Dit laatste geldt ook in gevallen waarin bij de uitvoering van de AV een omissie of contractuele leemte aan het licht komt.